تحقیق درباره آسیب های والیبال

تحقیق درباره آسیب های والیبال

نوع فایل: doc

تعداد صفحات: 43

دسته بندی: -

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 26 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 ژانویه 2020

به روز رسانی در: 30 ژانویه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

مقدمه
ورزش والیبال:
یک ورزش جمعی محبوب با بیش از 800 میلیون علافمند در جهان ، پرطرفدارترین ورزش در جهان است که بازیکنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمریکا توسط ویلیام جی مورگان ابداع گردید. از 1966 در دو زمین بازی شکل گرفت.
آسیب دیدگی و یا صدمه دیدنبه هنگامتمرین و مسابقات جزو جدا نشدنی ورزش بوده و ورزشکاران بطور خاص و افراد عادیدر سنین مختلف بطور عمومی باید نکات متعددی را در دستور کار خود برای انجام نرمش و یا تمرین و مسابقه در نظر گیرندکارشناسانعلمپزشکی ورزشی معتقدند باید دستورات تمرینی متفاوتی را با توجه به سنو جنس افراد البته با توجه بهنوعورزش در نظر گرفت. بعنوان مثالدر افراد سنینپایینهمچوناطفالو نوجوانانگرمکردنکافیقبلاز انجامحرکاتورزشیعدموادار کردنبهانجامتمرینسختو بیشاز حدعدم انجامتمریناتورزشیکهدر آنزانوها بهطرفینبیشاز حد کشیدهشود، انجامحرکاتکششیبرایگرمکردنبدنبخصوصبر رویتاندونآشیلو عضلاتپشتراناز اهمیتبسیاریبرخوردار است .از طرفییکیاز روشهایغلط کارهایتمرینیو یا حرکاتورزشیآنستکهپساز پایانکار افراد به گوشهاییرفتهو بهاستراحتمی پردازند و ایندر حالیاستکهانجامحرکات ورزشیبرایسردکردنبدنپساز تمریناتسنگینلازماست . همچنیناستفاده از کفشهایورزشیاستاندارد و مناسب ، استفادهاز وسایلمحافظتیطبی همچونمچبندساقبند و زانوبند توصیهمی شود. نکتهقابلتوجهآنکهبرای انجامتمرینیا مسابقهباید مکانهایمناسبیرا در نظر گرفتیعنیحتی المقدور باید از دویدنو یا تمرینکردنبر رویسطوحسختهمچونآسفالتکفه ای ، سنگمرمریو یا کاشیخودداریکردهو سطوحنرمتریهمچونتارتان سالنهایدارایکفههایچوبیو یا تشکهایاستاندارد همچونتاتامیرا برایتمرینو نرمشدر نظر گرفتتا از شدتضربدیدگیهایاحتمالیکاسته شدهو بههنگامدویدنویا تمرینباعثناراحتیبخصوصدر قسمتزانو نشودالبتهانجامتمرینبر رویتشکهایبسیار نرمکهباعثفرو رفتگیپا در آن میشود توصیهنخواهد شد. پیوستهو سبکتمرینکردنیکیاز راههایمهم جلوگیریاز آسیب دیدگیاستبه همیندلیلنباید بطور ناگهانیو شدید تمرین کرد کهآسیبهایزیادیرا بههمراهخواهد داشتبطور مثالاغلبآسیبهای تاندونیو مفصلیکهبسیار شایع استبیشتر در افرادیبوجود می آید که ناپیوستهو بدونرعایتنکاتایمنیو سنگینتمرینمی کنندبههمینمنظور انجامحرکاتصحیحو اصولیورزش یکیاز راههایمهمدر جلوگیریاز آسیب دیدگیاستاز طرفیتمرینسنگینو خسته کنندهنهتنها باعثبالا رفتنتواناییهایبدننمی شود چهبسا منجر بهخالیشدننیرویدرونیبدن شدهو باعثتمرین زدگیمی شود.باید متناسببا سن ،جنسو حتیقد ،قابلیتها و محدودیتهایبدنرا شناختهرگز