تحقیق و بررسی حاکمیت شرکتی 10000 تومان

تحقیق و بررسی حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی Corporate Governance   مقدمه در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در [...]

مشاهده و خرید
آمار استنباطی چیست 5000 تومان

آمار استنباطی چیست

آمار استنباطی چیست؟ مفاهیم و ابزارهای آماری به صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرایند اکثر تحقیقات را شامل می‌شوند. نقش این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، [...]

مشاهده و خرید
آمار استنباطی 5000 تومان

آمار استنباطی

آمار استنباطی در تحقیقات رفتاری ، معمولا ناچاریم رفتار یک یا چند گروه از افراد یک جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم . مسلما شاخص های آماری که از گروه نمونه به دست می آید ، برابر با پارامترهای جامعه [...]

مشاهده و خرید
مفاهیم اساسی در آمار 5000 تومان

مفاهیم اساسی در آمار

مفاهیم اساسی در آمار آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، [...]

مشاهده و خرید
بررسی انواع آزمون ها و روش های آماری 5000 تومان

بررسی انواع آزمون ها و روش های آماری

آزمون های ناپارامتری عناوین این فایل آزمونها و روش های پرکاربرد آماری تحلیل واریانس انوا تحلیل همبستگی کانونی تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل خوشه‌ای درخت تصمیم آزمون‌های پارامتریt و F آزمون‌های [...]

مشاهده و خرید
تحقیق و بررسی حسابداری صنعتی 7000 تومان

تحقیق و بررسی حسابداری صنعتی

تحقیق و بررسی حسابداری صنعتی حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . که با هزینه یابی  محصول سر کار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمتتمام شده [...]

مشاهده و خرید