کاربرد ریاضی در مهندسی برق 5000 تومان

کاربرد ریاضی در مهندسی برق

0.0 00 فهرست: ریاضیات چیست؟ کاربرد انواع شاخه های ریاضی در رشته های مختلف کاربرد ریاضی در مهندسی برق کند و کاو در مهندسی برق میزان تأثیر ریاضی و فیزیک در مهندسی برق علاقمندی مهندسان برق به ریاضی [...]

مشاهده و خرید
تابع و لگاریتم در ریاضیات 5000 تومان

تابع و لگاریتم در ریاضیات

0.0 00 تاریخچه مختصر ریاضیات اولین مطلب : تاریخ را معمولا غربیها نوشته اند، و تا آنجا که توانسته اند آن را به نفع خود مصادره کرده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت نوادگان اروپائیانی که سیاهان [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درباره بردار 5000 تومان

تحقیق درباره بردار

0.0 00 تحقیق درباره بردار کلمه بردار به معنای حمل کننده میباشد و از یک کلمه لاتین به همین معنا گرفته شده است.یک بردار به عنوان یک عنصر از فضای برداری تعریف میشودو در فضای nبعدی دارای n مولفه [...]

مشاهده و خرید