تحقیق و بررسی ریاضیات و بند کفش 6000 تومان

تحقیق و بررسی ریاضیات و بند کفش

آیا هیچ گاه از خود پرسیده اید که چه کسی یک ریاضیدان است؟ چندین سال پیش حرفه ای برای این پرسش در ذهن من ایجاد شد و به نظرم رسید که ریاضیدان شخصی است که قدرت تشخیص فرصتهای موجود برای به کار گیری [...]

مشاهده و خرید
تحقیق و بررسی مبحث تابع 5000 تومان

تحقیق و بررسی مبحث تابع

تعریف زوج مرتب: هر دسته متشکل از دو عنصر با ترتیب معین را یک زوج مرتب گویند. مانند زوچ مرتب (x,y) که x را مؤلفه اول مختص اول یا متغیر آزاد گویند و y را مؤلفه دوم مختص دوم متغیر وابسته( تابع) یا [...]

مشاهده و خرید
برنامه خطی اعداد صحیح دوتایی 5000 تومان

برنامه خطی اعداد صحیح دوتایی

یک مورد خاص ILP زمانی اتفاق می افتد که همه متغیرهای نمونه بتوانند فقط یک یا دو رقم 0 یا 1 را قبول کنند . چنین متغیرهایی متغیرهای دوتایی نامیده می شوند ، و نمونه ها ، برنامه ها ، برنامه های 1-0 یا [...]

مشاهده و خرید
تحقیق و بررسی چند جمله‌ایها 5000 تومان

تحقیق و بررسی چند جمله‌ایها

عبارت جبری هرگاه در یک عبارت اعداد و حروف بوسیله اعمال جمع، تفریق، ضرب و تقسیم توان و رادیکال و …. با هم ارتباط داده شود به آن عبارت یک عبارت جبری گویند. بطور مثال هرکدام از عبارتهای   ، ،  و…. [...]

مشاهده و خرید
آشنایی با ماتریسها 5000 تومان

آشنایی با ماتریسها

مقدمه: در تاریع آمده است که اولین بار یک ریاضیدان انگلیسی تبار به نام کیلی ماتریس را در ریاضیات وارد کرد. با توجه به آنکه در آن زمان ریاضیدانان اغلب به دنبال مسائل کاربردی بودند، کسی توجهی به آن [...]

مشاهده و خرید
انسان اولیه چگونه می شمرد؟ 5000 تومان

انسان اولیه چگونه می شمرد؟

در آغاز، انسان اولیه برای نشان دادن عدد مورد نظر خود از زبان اشاره استفاده می کرد. شاید به ببری که کشته بود یا به سر نیزه همسایه اش اشاره می کرد. یا شاید از انگشتانش برای نشان دادن عدد استفاده می [...]

مشاهده و خرید
ظهور ساختارهای جبری 5000 تومان

ظهور ساختارهای جبری

جمع وضرب معمول که بر روی مجموعه اعداد صحیح مثبت انجام می شود اعمال دوتایی اند که دارای خواص زیر می باشند. مثلا اگر a,b,c معرف اعداد صحیح مثبت دلخواهی باشد داریم. 1)a+b=b+a موسوم به قانون جابجایی [...]

مشاهده و خرید
تحقیق بررسی مثلث های رلو 5000 تومان

تحقیق بررسی مثلث های رلو

برای جابجا کردن یک جسم از چهار چرخه استفاده می کنیم ولی اگر جسم سنگین باشد ممکنست محور چرخها در اثر سنگینی جسم کج شده و یا بشکند. همانطور که اغلب دیده ایم برای حرکت دادن چنین اجسامی سنگینی بهتر [...]

مشاهده و خرید
کاربرد ریاضی در مهندسی برق 5000 تومان

کاربرد ریاضی در مهندسی برق

فهرست: ریاضیات چیست؟ کاربرد انواع شاخه های ریاضی در رشته های مختلف کاربرد ریاضی در مهندسی برق کند و کاو در مهندسی برق میزان تأثیر ریاضی و فیزیک در مهندسی برق علاقمندی مهندسان برق به ریاضی بررسی [...]

مشاهده و خرید
تابع و لگاریتم در ریاضیات 5000 تومان

تابع و لگاریتم در ریاضیات

تاریخچه مختصر ریاضیات اولین مطلب : تاریخ را معمولا غربیها نوشته اند، و تا آنجا که توانسته اند آن را به نفع خود مصادره کرده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت نوادگان اروپائیانی که سیاهان آفریقا [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درباره بردار 5000 تومان

تحقیق درباره بردار

تحقیق درباره بردار کلمه بردار به معنای حمل کننده میباشد و از یک کلمه لاتین به همین معنا گرفته شده است.یک بردار به عنوان یک عنصر از فضای برداری تعریف میشودو در فضای nبعدی دارای n مولفه است.پس [...]

مشاهده و خرید