تحقیق و بررسی کمپوست زباله های شهری 7000 تومان

تحقیق و بررسی کمپوست زباله های شهری

0.0 00 کمپوست : عبارتست از بقایای گیاهی و حیوانی که زباله های رسمی آنها از زمین بیرون رفته و مواد پوشیده و فرم شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشد به طور کلی کمپوست ها از نظر مواد غذایی ضعیف هستند به [...]

مشاهده و خرید
استراتژیهای مدیریت ترافیک 5000 تومان

استراتژیهای مدیریت ترافیک

0.0 00 عناوین : علم اقتصاد و قیمت گذاری تراکم قیمت گذاری تراکم چیست ؟ روشهای مختلف قیمت گذاری تراکم •    مجوزهای ناحیه ای انواع مختلف قیمت گذاری •    عوارض متغیر در تسهیلات  دارای عوارض •    خطوط [...]

مشاهده و خرید