تحقیق درباره اثرات متقابل اکوسیستمهای کشاورزی و اکو سیستمهای طبیعی 5000 تومان

تحقیق درباره اثرات متقابل اکوسیستمهای کشاورزی و اکو سیستمهای طبیعی

اثرات متقابل اکوسیستمهای کشاورزی و اکو سیستمهای طبیعی : با شروع فعالیتهای کشاورزی ، اکو سیستمهای کشاورزی در سراسر جهان ، اکوسیستمهای طبیعی را دگرگون کرده و جایگزین آنها شده اند. تداوم فرایند [...]

مشاهده و خرید
تحقیق در مورد اثرات شوری در کشاورزی 8000 تومان

تحقیق در مورد اثرات شوری در کشاورزی

اثرات شوری در کشاورزی چکیده: شوری یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با کشت گیاهان و گسترش کشاورزی است که عامل محدود کننده اساسی در تولیدات کشاورزی است. مهمترین تاثیر شوری در رابطه با جوانه زنی بذر [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درباره اتوماسیون گلخانه 5000 تومان

تحقیق درباره اتوماسیون گلخانه

اهمیت: با بررسی شرایط موجود در کشور متوجه شدم که کشاورزان ما حتی مهم ترین عناصر اتوماسیون که شرایط محیطی (از جمله نور، دما ، رطوبت نسبی، غلظت دی اکسید کربن) می باشد ،را رعایت نمی کنند . با مقایسه [...]

مشاهده و خرید