تحقیق درباره تعریف آسیب شناسی 8000 تومان

تحقیق درباره تعریف آسیب شناسی

تعریف آسیب شناسی : آسیب شناسی اجتماعی یعنی شناخت ریشه ای بی نظمی های اجتماعی . استفاده ازاین واژه به خاطراین است که همانندیهای بین پیکره جامعه ازنظردانشمندان وانشهای اجتماعی وپیکره انسان [...]

مشاهده و خرید