تحقیق درباره اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ها 4200 تومان

تحقیق درباره اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ها

چکیده: سرعت، سهولت اجرا و صرفه‌جویی اقتصادی ناشی از به کارگیری اتصالات خورجینی باعث شده است که این اتصال به صورت فراگیری در سازه‌های معمولی کشور ما مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه ضوابط طراحی و [...]

مشاهده و خرید