تحقیق درباره اثر ازت بر خاک 5000 تومان

تحقیق درباره اثر ازت بر خاک

جذب ازت و غلظت آن : به نظر می رسد گیاهان مورد تناوب برای رسیدن به ماکزیمم تولید محصول به 200 الی 250 کیلوگرم ازت خالص در هکتار نیازمند باشد . مقدار کودی که قبلاً به گیاهان مورد تناوب داده شده [...]

مشاهده و خرید