تحقیق درباره اثر تاریخ کاشت بر سویا 5000 تومان

تحقیق درباره اثر تاریخ کاشت بر سویا

بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا درمنطقه میانه مقدمه سویا یکی از سرشارترین منابع روغنی خوراکی و پروتئینی است، این گیاه کاربردی گسترده برای تغذیه انسان ، دام و [...]

مشاهده و خرید