تحقیق درباره انعطافپذیرى 5000 تومان

تحقیق درباره انعطافپذیرى

موقعى که توپى را به روى سطح ثابت بزنیم جزئى فشرده مىشود و چون اکثر اجسام تمایل دارند شکل اصلى خود را حفظ کنند بعد از فشردگى مجدداً به شکل اولیهٔ خود بر مىگردد. توپ پس از اصابت به زمین از آن جدا [...]

مشاهده و خرید