تحقیق درباره انواع چرخدنده ها 5000 تومان

تحقیق درباره انواع چرخدنده ها

13-1 انواع چرخدنده ها چرخدنده های صاف یا سادهSuper Gears که در شکل(13-1) می بینیم برای انتقال حرکت از یک میل محور به میل محور موازی با آن بکار می روند و دنده های آنها بامحورشان موازی است. از میان [...]

مشاهده و خرید