تحقیق درباره بردار 5000 تومان

تحقیق درباره بردار

تحقیق درباره بردار کلمه بردار به معنای حمل کننده میباشد و از یک کلمه لاتین به همین معنا گرفته شده است.یک بردار به عنوان یک عنصر از فضای برداری تعریف میشودو در فضای nبعدی دارای n مولفه است.پس [...]

مشاهده و خرید