تحقیق درباره اجرای ساختمان 7000 تومان

تحقیق درباره اجرای ساختمان

آزمایش زمین : گاهی پس از پی کنی به طبقه ای از زمین محکم و سفت می رسند و پی سازی را شروع می کنند ولی پس از چندی ساختمان ترک بر می دارد . علت آن این است که زمین سفتی که به آن رسیده اند از طبقهُ [...]

مشاهده و خرید