تحقیق درباره متافیزیک دکارت 5000 تومان

تحقیق درباره متافیزیک دکارت

موضوع هستی نزد دکارت به صورت سیستماتیک بررسی نشده است. دکارت همه توجه خود را صرف فعالیت ” من فکر می کنم” یا cogito کرده است که منبع ذهنی هستی می باشد. متافیزیک دکارت موضوع هستی نزد [...]

مشاهده و خرید