تحقیق در مورد نقش آهن در بدن 5000 تومان

تحقیق در مورد نقش آهن در بدن

در بین فلزات ضروری برای زندگی آهن فراوانترین و مهمترین است که در تعداد بسیار زیادی از واکنش های بیوشیمی مصرف می شود. آهن وقتی با پورفیبرین ترکیب و داخل پروتین مناسب قرار گرفت . نه تنها بطور برگشت [...]

مشاهده و خرید