گزارش بازدید درس زمین شناسی ایران 7000 تومان

گزارش بازدید درس زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران مقدمه تماشای یک کوه آتشفشانی و آثار ناشی از فعالیت آن در دوره های مختلف زمین شناسی، چشم انداز باشکوه یک دره کوهستانی، مشاهده فراندیهای فرسایشی که توسط رودخانه ها، یخچالهای طبیعی [...]

مشاهده و خرید