مقدمه ای بر رباتیک 5000 تومان

مقدمه ای بر رباتیک

-1مقدمه اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و کارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و روز به روز نیز در حال توسعه می باشد. بیش از چند دهه از ظهور کارخانجات کاملاً مکانیزه که در آنها تمامی [...]

مشاهده و خرید