تحقیق و بررسی شیمی آلی 6000 تومان

تحقیق و بررسی شیمی آلی

بسم الله الرحمن الرحیم فهرست عنوان صفحه مقدمه 3 هیدروکربن ها 4 الکل ها 5 خواص فیزیکی 7 تهیه الکل ها 7 اکسایش الکل ها 8 واکنش با هالیدهای هیدروژن 9 فنول 10 واکنش با برم مایع 10 واکنش نیترودار کردن [...]

مشاهده و خرید