مفاهیم اساسی در آمار 5000 تومان

مفاهیم اساسی در آمار

مفاهیم اساسی در آمار آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، [...]

مشاهده و خرید