زندگی نامه ی تحقیق آلبرت انیشتین 2000 تومان

زندگی نامه ی تحقیق آلبرت انیشتین

مقدمه این سخن بسیار گفته شده است که برای پی بردن به ساختمان پر کاهی با عمق و دقت، باید جهان را به درستی شناخت؛ امّا آن کس که بتواند با چنین عمق و دقتی به ساختمان پر کاهی پی برد، در هیچ یک از امور [...]

مشاهده و خرید