تحقیق درباره کارتل 5000 تومان

تحقیق درباره کارتل

چکیده ما رفتار کارتل منابع غیرقابل تجدید را آنالیز می کنیم که پیش بینی می شود که در برخی تاریخها در آینده اجباری شود تا به بازاری با اعضاء چند جانبه oligapolisitic منحل شود که در آن، اعضای آن [...]

مشاهده و خرید