تحقیق و بررسی کمپوست زباله های شهری 7000 تومان

تحقیق و بررسی کمپوست زباله های شهری

کمپوست : عبارتست از بقایای گیاهی و حیوانی که زباله های رسمی آنها از زمین بیرون رفته و مواد پوشیده و فرم شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشد به طور کلی کمپوست ها از نظر مواد غذایی ضعیف هستند به استثنای [...]

مشاهده و خرید