آمار استنباطی 5000 تومان

آمار استنباطی

آمار استنباطی در تحقیقات رفتاری ، معمولا ناچاریم رفتار یک یا چند گروه از افراد یک جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم . مسلما شاخص های آماری که از گروه نمونه به دست می آید ، برابر با پارامترهای جامعه [...]

مشاهده و خرید