زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن 5000 تومان

زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن

ضرورت توجه به هنر و تبیین حدود و مرزهای ان با عنایت به سه نکته بیشتر روشن می شود . قدرت هنر: چنان که در ادامه – در ضمن یاد کرد عناصر اثر هنری بیان خواهیم کرد- هنراز رسایی ، پذیرش بیشتر [...]

مشاهده و خرید