تحقیق درباره پتانسیل بیوتکنولوژیکی 5000 تومان

تحقیق درباره پتانسیل بیوتکنولوژیکی

پتانسیل بیوتکنولوژیکی ( زیست تکنولوژیکی ) تراستوکسیتدها چکیده: ترانستوکیتریدها میکروهترومتروف‌های آبزی  رایجی هستند که از نظر طبقاتی در گروه جلبکهای هتروکونتاقرار می‌گیرند. تحقیقات اخیر نشان [...]

مشاهده و خرید