تروپونین های قلبی چه هستند؟ 5000 تومان

تروپونین های قلبی چه هستند؟

تروپونین ها اجزای تشکیل دهندۀ پروتئینی لازم ماهیچه های مخطط هستند و بر سه نوع می باشند: تروپونین c، تروپونین T و تروپونین I که هر سه به هم و به تروپومیوزین و متصل هستند. تروپونین c در دو نوع قلبی [...]

مشاهده و خرید